KURS NORSOK M-501 + EPOXY

Kurs przedstawia podstawy procesów korozyjnych,
technologii farb, wpływ mikroklimatu, przygotowania powierzchni
i metod aplikacji na jakość zabezpieczeń antykorozyjnych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

-Ukończone 18 lat
-Doświadczenie w malowaniu

CZAS TRWANIA KURSU

1 dzień – teoria

ZAKRES TEMATYCZNY

Norsok M-501
o   Wprowadzenie do Standardu Norsok M-501
o  Procedury i wymagania Standardu Norsok M-501
o   Rola inspektora, zadania, wyposażenie
o   Przygotowanie podłoża przed przystąpieniem do czyszczenia strumieniowo-ściernego
o   Czyszczenie i przygotowanie podłoża przed aplikacją farb
o   Ocena przygotowania powierzchni
o   Kontrola warunków klimatycznych
o   Przygotowanie do aplikacji farb dwuskładnikowych (mieszanie i rozcieńczanie)
o   Omówienie różnych metod aplikacji farb
o   Parametry natrysku hydrodynamicznego
o   Ocena jakości powłok

3456545676

ZAKRES TEMATYCZNY

Farby chemoutwardzalne (’EPOXY’):
o   Omówienie wpływu szkodliwości czynników chemicznych
o   Alergie i zmiany na skórze
o   Farby epoksydowe, poliuretanowe, epoksydowo-fenolowe, izocyjaniany oraz rozcieńczalniki
o   Karty Charakterystyki Produktów Niebezpiecznych (KChPN)
o   Farby dwuskładnikowe – zasady użycia
o   Środki ochrony osobistej

METODYKA PROWADZENIA KURSU

Część teoretyczna kursu prowadzona jest w formie wykładu, pracy indywidualnej i zespołowej w Sali wykładowej. Kurs zakończony jest sprawdzianem wiedzy, którego rezultat stanowi podstawę do wystawienia Certyfikatu NORSOK M-501

UPRAWNIENIA I EGZAMIN

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym, po którym uzyskuje się  certyfikaty kompetencji wystawiane przez AkzoNobel, właściciela marki International Paints